01

Projektiranje

Nudimo vse vrste oz. faze projektne dokumentacije:

 • posnetek obstoječega stanja,
 • idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP – prej PZI),
 • projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD – prej PGD),
 • projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),
 • projektno dokumentacijo izvedenih del (PID)

 

Poleg tega izdelamo tudi vse vrste elaboratov, študij, izkazov. Posebej smo specializirani za izdelavo elaboratov gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah in elaboratov zaščite pred hrupom v stavbah.

Pri projektiranju smo so do sedaj srečali predvsem z:

 • objekti visoke gradnje
  • Stanovanjski in poslovni objekti (hiše, poslovne stavbe, industrijske hale ...)
  • Javni objekti (šole, vrtci, zdravstveni domovi, knjižnice, bazeni, športne dvorane …)
 • Infrastrukturni objekti (ceste, kolesarske poti, kanalizacijska omrežja, vodovodna omrežja, kotlovnice …)

02

SVETOVALNI
INŽENIRING

Na podlagi pridobljenega znanja in bogatih izkušenj vam zagotovo lahko pomagamo - pri racionalizaciji projekta, tako v fazi projektiranja, kot v fazi izvedbe; - pri svetovanju glede možnosti financiranja projektov in izdelavi vlog za pridobitev nepovratnih sredstev; - pri pridobivanju projektnih pogojev, soglasij, gradbenih in uporabnih dovoljenj; - pri izdelavi investicijske dokumentacije; - pri izdelavi projektne dokumentacije, elaboratov, študij; pri vodenju postopkov izbire izvajalca v javnem naročanju, pripravi razpisne dokumentacije, analizi ponudb, pogajanjih in pripravi pogodb…

03

INVESTICIJSKA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Za projekte pripravimo vso potrebno dokumentacijo za prijavo na razpis. Izdelamo investicijsko dokumentacijo:

 • dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
 • predinvesticijsko zasnovo (PIZ),
 • investicijski program (IP) z analizo stroškov in koristi (CBA).

 

04

STROKOVNI NADZOR

Nudimo storitve strokovnega nadzora skladno z veljavno zakonodajo. Nadzor nudimo nad

 • Gradbeno obrtniškimi deli
 • Elektro inštalacijskimi deli
 • Strojno inštalacijskimi deli
Nudimo nadzor tudi na podlagi FIDIC pogodb.

 

Prednosti uporabe BIM
 • Prednosti uporabe BIM:
 • večja storilnost projektiranja (v primerjavi s klasičnim)
 • natančen model že v fazi snovanja in načrtovanja
 • enostavno modeliranje variantnih rešitev
 • lažje možnosti analize, študije izvedljivosti in simulacije izgradnje ter uporabe oz. obratovanja,
 • zaradi integracije gradnikov in procesov lažje usklajevanje, posebno ob spremembah (zato je tudi lažje timsko delo različnih ekspertov na kompleksnem projektu)
 • kakovostnejša projektna dokumentacija, zaradi prikazov po plasteh, prikazov montaže in obvladovanja bodoče izgradnje.
 • zmanjšanje projektnih tveganj in potencialnih reklamacij;
 • boljša usklajenost projekta;
 • boljša predstavitev projekta naročniku in drugim deležnikom v celotni investicijski fazi;
 • hitrejše potrjevanje projektnih rešitev s strani naročnika;
 • zagotavljanje učinkovite kontrole kakovosti;
 • natančnejši izračun količin in potrebnih del za izvedbo gradnje;
 • boljši nadzor nad gradnjo in evidentiranje sprememb;
 • zmanjševanje stroškov investicije in upravljanja objektov;
 • boljše časovno in finančno načrtovanje in spremljanje gradnje;
 • boljše upravljanje z informacijami (arhiviranje …) v življenjskem ciklu gradnje (objekta);
 • lažje upravljanje in vzdrževanje gradnje (objekta);
 • večja učinkovitost procesov načrtovanja, izvedbe in upravljanja investicije;
 • optimalna vrednost za predvidene stroške – vrednostni inženiring
 • (npr. optimizacija resursov, energetska učinkovitost – študija variant);
 • preglednost investicije;
 • povezovanje in hranjenje vseh informacij, ki so vezane na investicijski proces, gradnjo in upravljanje objekta v informacijskem modelu;
123movies